• AKCEPT CZ a.s. | Váš odborník na izolace
AKCEPT CZ a.s.

Libušská 10/222, Praha 4

Telefon

+420 241 471 033

E-mail

akcept@akcept.cz

Komponenty

Izolační systémy mostních konstrukcí

E-SHOP

Asfaltové izolačními pásy

Asfaltové izolačními pásy PROTEADUO a TESTUDO

Izolační systémy pro mostní konstrukce s asfaltovými izolačními pásy určené pro hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch dle nové normy ČSN EN 14695.

Hydroizolační asfaltové pásy

Hydroizolační modifikované asfaltové pásy APP a SBS

Pro izolace mostních objektů, které splňují a ve všech hodnotách překračují kvalitativní požadavky stanovené ČSN 73 6242 a ČSN EN 14695 v kombinaci se speciálními úpravami povrchu mostovek.

Izolační pásy AUTOTENE PK

Izolační elasto-polymer bitumenové pásy AUTOTENE PK

Samolepící, teplem aktivovaný izolační pás s kompozitní vložkou ze skelných vláken a netkaného polyesterového rouna určený pro opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým povrchem.

PROTEADUO a TESTUDO

Izolační systémy s asfaltovými izolačními pásy PROTEADUO a TESTUDO určené pro hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch dle nové normy ČSN EN 14695.


Hydroizolace mostů

Hydroizolace mostů představuje nejdůležitější ochranu mostních objektů před účinky vody a solí. Naše firma ve spolupráci s výrobní firmou INDEX rozpracovala celý izolační systém a navrhuje špičkové hydroizolační modifikované asfaltové pásy APP a SBS pro izolace mostních objektů, které splňují a ve všech hodnotách překračují kvalitativní požadavky stanovené ČSN 73 6242 a ČSN EN 14695 v kombinaci se speciálními úpravami povrchu mostovek.

Téměř dvacetileté zkušenosti s pokládkou izolačních systémů s asfaltovými pásy PROTEADUO a TESTUDO v České republice a na Slovensku potvrzují vhodnost těchto materiálů na mostních stavbách pozemních komunikací.

Realizace

Dlouhodobá funkčnost a životnost izolačních systémů s asfaltovými izolačními pásy firmy INDEX S.p.A je prokázána velkým počtem realizovaných projektů v zahraničí (ve Francii izolace mostních objektů na tratích TGV, největší zavěšený most na světě – viadukt de Sharon v Montre, Normandie, větší část metra v Paříži, silniční a železniční mosty v Itálii, ve Švýcarsku, v Bulharsku a Rumunsku).

Spolupráce

Firma AKCEPT a.s. se zabývá stavební a obchodní činností od roku 1993. Ve spolupráci s významnými výrobci izolačních materiálu, italskými firmami INDEX S.p.A, BORSA INDUSTRIE PLASTICHE s.r.l. a IMPERTEK N.P.A nabízíme v České republice prostřednictvím široké sítě prováděcích firem ruzné druhy modifikovaných pásů, PVC fólií a tepelných izolací využitelných pro izolace spodních a pozemních staveb proti tlakové vodě, protiradonové bariéry, střešní pláště, izolace mostů a viaduktů a speciální izolační práce. Variant izolačních souvrství v závislosti na třídě dopravního zatížení, tloušťce vozovky, sklonových poměrech mostovky, druhu nosné konstrukce a klimatických podmínkách nabízíme velké množství.

Schválení izolačních systémů

Na základě předložených dokladů a posouzení ŘSD jako nezávislého specialisty firma AKCEPT CZ a.s. obdržela dle nové normy ČSN EN 14695 „Schválení izolačních systémů s asfaltovými pásy TESTUDO a PROTEADUO“ vyráběných firmou INDEX S.p.A. Pro mosty pozemních komunikací v ČR na betonovém podkladu nabízíme kombinaci penetračně adhezního nátěru INDEVER resp. epoxidovou pryskyřicí MC-DUR LF 480, ERGODUR 500 PRO, nebo MASTERTOP P 605 s volnou pokládkou asfaltových izolačních pásů PROTEADUO a TESTUDO (pro mosty s přesypávkou do 2 m s vozovkou pro automobilovou dopravu).

Asfaltové izolační pásy PROTEADUO 25 a TESTUDO SP 25 a i výše uvedené izolační systémy jako celky splňují a ve všech hodnotách překračují kvalitativní požadavky stanovené v ČSN EN 14695. Zejména asfaltový izolační pás PROTEADUO ve všech parametrech několikanásobně převyšoval citovanou normu ČSN EN 14695.
AUTOTENE PK

Pro opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým povrchem. Neustálý růst dopravního zatížení na pozemních komunikacích vede ke snižování životnosti silniční konstrukce. Zejména vodorovné namáhání mezi vrstvami vozovky a jejich sesedání způsobuje tvoření trhlin a vyjetých kolejí.

Samolepící, teplem aktivovaný izolační elasto- polymer bitumenový pás AUTOTENE PK s kompozitní vložkou ze skelných vláken a netkaného polyesterového rouna nabízí řešení až trojnásobného prodloužení životnosti silniční konstrukce.

Realizované stavby, kde byly použity námi navrhované izolační systémy, potvrzují správnost komplexního řešení při volbě izolačních materiálů z hlediska dlouhodobé životnosti celé stavební konstrukce.